ZADNJE NA FORUMU
 • Klasična gitara - izbor izmedju 3 modela

  Komentirao: gstaraz

  Datum: 11-07 19:03

  Odgovora: 39

  Pogleda: 2765

 • Offline

  Komentirao: pekki

  Datum: 11-07 13:52

  Odgovora: 87

  Pogleda: 3866

 • Podešavanje intonacije

  Komentirao: gstaraz

  Datum: 10-07 22:19

  Odgovora: 9

  Pogleda: 149

 • Glamov muzički kutak

  Komentirao: Glam Boogie

  Datum: 10-07 21:24

  Odgovora: 91

  Pogleda: 6358

 • USB audio interface

  Komentirao: Ivan Horvat

  Datum: 10-07 09:32

  Odgovora: 28

  Pogleda: 594

 • Mikrofonicna lampa

  Komentirao: gstaraz

  Datum: 07-07 22:58

  Odgovora: 7

  Pogleda: 253

 • Crimson descendant artist (poslastica i ekskluziva)

  Komentirao: Strat04

  Datum: 07-07 20:40

  Odgovora: 2

  Pogleda: 103

 • Pitanja i prijedlozi o recenzijama....

  Komentirao: Ad_slammer

  Datum: 07-07 12:21

  Odgovora: 9

  Pogleda: 194

 • David Gilmour

  Komentirao: Glam Boogie

  Datum: 06-07 17:17

  Odgovora: 1015

  Pogleda: 215895

 • Treble Bleed Mod

  Komentirao: Ad_slammer

  Datum: 06-07 15:45

  Odgovora: 0

  Pogleda: 23

 • Podforum "Modifikacije i nadogradnje"

  Komentirao: motörhead

  Datum: 06-07 14:24

  Odgovora: 0

  Pogleda: 69

 • Fender strat MIM humbucker pickup odabir

  Komentirao: Ad_slammer

  Datum: 06-07 11:47

  Odgovora: 3

  Pogleda: 96

 • Boss CE-5

  Komentirao: Ad_slammer

  Datum: 06-07 11:11

  Odgovora: 3

  Pogleda: 70

 • Laney Linebacker 50 Reverb

  Komentirao: Strat04

  Datum: 06-07 09:58

  Odgovora: 0

  Pogleda: 34

 • Laboga Studio Reverb

  Komentirao: Strat04

  Datum: 06-07 09:51

  Odgovora: 2

  Pogleda: 57

 • Peavey V-Type NTB TR

  Komentirao: Ad_slammer

  Datum: 06-07 09:38

  Odgovora: 1

  Pogleda: 52

 • Njen oprostaj - Ljuba Alicic - Cover

  Komentirao: nercibald

  Datum: 04-07 22:28

  Odgovora: 2

  Pogleda: 73

 • ProCo RAT

  Komentirao: gstaraz

  Datum: 04-07 16:50

  Odgovora: 4

  Pogleda: 75

 • Bruce Springsteen, 12.2007. Köln

  • Datum:   18-12-2007 08:59
  • Autor:   rudi
  • Ispiši   Stranicu


  Kritičar Jutarnjeg lista,gosp. Aleksandar Dragaš bio je na koncertu Brucea Springsteena u Kölnu, jednoj od postaja njegove europske turneje

  Köln - “Ima li ko­ga ­ovdje?” tri­put je te­a­tral­no-pro­po­vje­dni­čki ­Boss za­pi­tao kr­ca­tu Are­nu, a dva­de­set ti­su­ća gr­la spre­mno mu se tri­put oda­zva­lo, kao što se pa­stva oda­zi­vlje svo­mu pa­sti­ru.

  ­Boss, Ste­ven Van ­Zandt i ­Nils Lof­gren uda­ri­li su u Fen­de­ra, Gib­so­na i Gretc­ha kao da im ži­vot ovi­si o to­me, Max ­Weinberg, prem­da izgle­da po­put od­vje­tni­ka, u bu­bnje­ve je uda­rio po­put ko­va­ča u vru­će že­lje­zo, pri­dru­žio se i osta­tak ben­da, ­njih ­osam i je­dna že­na, svi do je­dnog odje­ve­ni u cr­no.

  Za­gr­mje­la je “Ra­dio ­Nowhere”, ma­sa je u tre­nu­tku za­ku­ha­la i pri­je ne­go­li smo se snašli, Bru­ce je po­put Ra­mo­ne­sa od­bro­jio do če­ti­ri i već smo bi­li u “Ti­es ­That ­Bind” s “The Ri­ver”. Izgle­da da nas je, izvr­sno ra­spo­lo­žen, odlu­čio izne­na­di­ti i po­ča­sti­ti kon­cer­tom ko­ji će­mo pre­pri­ča­va­ti do kra­ja ži­vo­ta.

  No­va “le­te­ća” iz­mje­na gi­ta­ra, no­vo od­bro­ja­va­nje, dvo­ra­na u de­li­ri­ju, “Lo­ne­so­me Day” ne smi­ru­je stva­ri, ali ja­sno nam je da će ­ovdje bi­ti i dru­kči­jeg ra­spo­lo­že­nja, a ne sa­mo ve­se­lja. No sve je ja­sno, Spring­ste­en je već se­dmu go­di­nu u vr­hun­skoj for­mi.

  Na po­če­tku pre­di­vne “­Gypsy Bi­ker” ra­zle­gla se je­ca­ju­ća Spring­ste­e­no­va ­usna har­mo­ni­ka, ma­lo po­sli­je kre­nuo je i oštar du­el gi­ta­ra, a on­da kra­tak go­vor. “Ži­vi­mo u vre­me­nu u ko­jem se isti­ne pri­ka­zu­ju kao la­ži, a la­ži kao isti­ne, ko­tač po­vi­je­sti ta­ko se sad okre­će”, po­ru­čio je pje­snik. Aku­sti­čna “Ma­gic” go­vo­ri baš o tom, a na­kon nje s ra­zlo­gom je sli­je­di­la gro­mo­gla­sno pre­a­ran­ži­ra­na so­ci­jal­na dra­ma “Re­a­son To Be­li­e­ve”.

  U da­naš­njem svi­je­tu kor­po­ra­ti­vnih op­sje­na do­i­sta tre­ba na­ći ra­zlo­ga da bi se ži­vje­lo. Je­dan od tih ra­zlo­ga je i kad na ­opće izne­na­đe­nje, jer izvo­di je ri­je­tko, Spring­ste­en s E Stre­et Ban­dom ot­praši “Be­a­cu­se The ­Night”. Ra­zi­gra­na “­She's The One” s “­Born To Run” i sro­dna joj “­Livin' On The Fu­tu­re” s no­vog al­bu­ma još su bi­la dva ra­zlo­ga za ži­vot. Uži­vo ni­tko ne izvo­di isto­do­bno ta­ko so­čan i pro­du­ho­vljen ­rock 'n' ­roll kao E Stre­et ­Band.

  Isti­na o Spring­ste­e­nu kao kan­ta­u­to­ru ko­ji je fa­sci­nan­tno obje­di­nio el­vi­sov­sku tje­le­snost, ­dylanovski in­te­lekt, me­lo­di­čnost Be­a­tle­sa, bri­tkost Sto­ne­sa, gor­lji­vost so­u­la, je­dno­sta­vnost Chu­cka ­Berryja i že­sti­nu ­Jerry Lee ­Lewisa osta­je ne­o­bo­ri­vom.

  Po­tre­sna “The Ri­ver”, “­I'll ­Work For ­Your Lo­ve” i “­Devil's Ar­ca­de” smi­ru­ju dvo­ra­nu. S “The Ri­sing” po­či­nje no­vo bu­đe­nje. Do ne­vje­ro­va­nja mo­ćna ­završni­ca re­gu­lar­nog di­je­la kon­cer­ta s no­vim bu­dni­ca­ma “­Last To Die” i “­Long ­Walk Ho­me” te sta­rom “Ba­dlands” ­ovdje su da nam ka­žu ko­li­ko je Ame­ri­ka od ze­mlje na­de i sno­va po­sta­la okru­tna i ru­žna. ­Boss je svo­je re­kao i ­bend u cr­nom po­vla­či se sa sce­ne. Pu­bli­ka, i mla­da i sta­ra, ur­la iz pe­tnih ži­la i ubr­zo se ­Boss i E Stre­et ­Band vra­ća­ju.

  “­Girls In The Sum­mer Clot­hes” la­ko nas je u to uvje­ri­la. Sli­je­di pra­sta­ra “­Kitty's ­Back”. Osta­lo nam je po­bje­ći uz “­Born To Run” i za­ple­sa­ti u mra­ku keln­ske no­ći uz “Dan­cing In The ­Dark”, ali za put smo do­bi­li još i ir­ski opti­mi­sti­čno izda­nje “Ame­ri­can ­Land”. A kad smo po­mi­sli­li da je ­kraj, Cla­ren­ce se vra­tio s ka­pi­com Dje­da Mra­za, evo Bos­sa s ­istom i ci­je­li nam ­bend če­sti­ta Bo­žić uz ur­ne­be­snu ver­zi­ju “San­ta Cla­us Is Co­ming To ­Town”.

  Slični tekstovi

  Pregledano 3559 puta
  Pregledano 6864 puta
  Pregledano 4269 puta
  Pregledano 7075 puta
  Pregledano 7513 puta

  » 1 komentara... Dodaj svoj!

  rudica kaže:

  Kakva je situacija, možda posjeti Hrvatsku u nekom drugom životu ???

  19-12-2007 08:24